หนอนใหญ่ ใบมีดยาว 9 นิ้วกึ่ง
• O1: 5,100.00 จำนวน 1 เล่ม
แปมหวาย +350.0+100.0
มีดตัดอ้อย
ใบมีด : SUP9 จำนวน 2 เล่ม
ด้าม: ไผ่
ราคา 3,600 บาท+200.0
รวมทั้งสิ้น 9350 บาท
อัคเดช วงษ์อยู่...