ประกาศ

ชื่อกระทู้: KNIFE CUTTING COMPETITIONS: กฎ กติกา และ มารยาท

 1. #1 KNIFE CUTTING COMPETITIONS: กฎ กติกา และ มารยาท 
  ใกล้วันเข้ามาแล้วนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ... ตระเตรียมมีดของท่านให้พร้อม ฝึกซ้อม และทำความเข้าใจในกฎกติกา ... เอามาแปะกันไว้ดูอีกครั้งครับ

  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน


  “มีด” เป็นสิ่งที่มีและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนมาช้านาน ในฐานะที่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในเพื่อการดำรงชีวิต และแม้กระทั่งใช้เป็นอาวุธ
  ในสมัยก่อนมนุษย์ได้นำวัสดุต่างๆ ที่มีมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จนกระทั่งมนุษย์ได้เรียนรู้วิธีการถลุงเหล็ก เหล็กจึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อทำเป็นมีด มันจึงมีความหลากหลายทั้งในแง่ของลักษณะการใช้งาน และประสิทธิภาพของเครื่องมือชนิดนี้ โดยคนที่สร้างสร้างมีดขึ้นมาใช้เราเรียกกันว่า”ช่างทำมีด”
  วิวัฒนาการการสร้างมีด ดูจะเหมือนเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งเรื่องขององค์ความรู้ การจัดการและวัสดุที่นำมาใช้ ทุกอย่างถูกศึกษา ค้นคว้าและทดลองจนได้สิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่มีดชนิดนั้นๆควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม แม้ในปัจจุบันจะประกอบด้วยองค์ความรู้อย่างครบถ้วน แต่ช่างทำมีดนั้น ก็ยังมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจในองค์ความรู้เหล่านั้น และการนำมันมาใช้ที่แตกต่างกันออกไป อันจะนำมาซึ่งศักยภาพในการสร้างมีดที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บรรดาช่างทำมีดจะต้องมีขบวนการทดสอบที่ทั้งเป็นวิธีการของตัวเอง หรือองค์กร ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าช่างทำมีดเหล่านั้น ได้ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม สร้างมีดที่ดีตามแต่ลักษณะของมีดนั้นๆควรจะเป็นได้หรือไม่ และสุดท้ายแล้วผู้ใช้งานมีดเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่บอกได้ว่ามันเหมาะสมและดีพอกับการใช้งานตามลักษณะของมีดแบบนั้นๆ หรือไม่
  วิธีการพิสูจน์ว่ามีดที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ ต้องอาศัยหลายแนวทาง และหลายปัจจัย ทั้งทางวิทยาศาสตร์และการใช้งานในสภาพความเป็นจริง องค์ประกอบในการสร้างมีดให้ดีประกอบด้วย
  การออกแบบทั้งตัวมีดและด้ามมีด(Design Blade /Handle)
  ลักษณะสัณฐานที่ถูกต้องของตัวมีด (Blade Geometry)
  น้ำหนักสมดุลที่ดีในการจับถือ( Weight Balance)
  ชนิดของเหล็กและขบวนการการให้ความร้อนเพื่อให้ได้ใบมีดที่สมบูรณ์( Heat Treatment and Steel)
  ซึ่งช่างทำมีดจะต้องเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานนี้ และนำมันไปใช้เพื่อสร้างมีดที่ดีตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนา เพื่อให้ได้มีดที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
  การพิสูจน์คุณภาพมีดในทางวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทดสอบคุณภาพมีดเท่านั้นเช่น โครงสร้างภายในของเหล็ก เป็นต้น จะต้องมีการพิสูจน์คุณภาพมีดด้วยการใช้งานจริง ด้วยคนจริงๆ จึงจะครบถ้วนพอที่จะบอกว่ามีดนั้นดีหรือไม่ เหมาะสมในการใช้งานหรือไม่
  Cutting Competition เป็นเพียงหนทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นมา เพื่อให้ช่างมีดในบ้านเราได้มีมุมมองเกี่ยวกับมีด และ พัฒนางานมีดไปในทิศทางที่ถูกต้อง ด้วยการพิสูจน์มีดของตัวเองต่อสาธารณะ ด้วยความต้องการที่อยากมองเห็นการพัฒนาการของมีดจากช่างไทย สร้างมีดบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการใช้งานมีดในลั กษณะของเครื่องมือ อันจะเป็นการพิสูจน์ความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการสร้างมีดที่ดี และอย่างน้อยที่สุดมันต้องดีพอที่จะใช้ในการแข่งขันแบบนี้ อันจะเป็นแนวคิด และ แนวทางที่เขาจะใช้มันไปใช้ในการสร้างมีดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆด้วย ซึ่งมันหมายถึงการยกระดับของตัวช่างมีดเองบนมาตรฐานของความคิด ความสามารถ ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขาน หรือ แค่ในตำนาน
  ทั้งนั้นทั้งนี้ ช่างทำมีดที่ทำมีดมาอย่างดี อันได้แก่ การออกแบบมีดที่ดี มีลักษณะสัณฐานของมีดที่ถูกต้องกับงานที่ใช้ มีน้ำหนักการตัดฟันที่เหมาะสม ใช้เหล็กคุณภาพดี อบชุบเพื่อให้ได้เหล็กคุณภาพดี กำหนดน้ำหนักสมดุลย์เพื่อการตัดฟันที่มีประสิทธิภาพ ก็จะได้มีดที่ดี และมีดที่ชนะการแข่งขัน ควรจะต้องเป็นมีดที่ทำหน้าที่ตัดฟันได้ดีในทุกๆ สิ่งที่กำหนด จะไม่ใช่มีดที่ทำหน้าที่ดีที่สุดแค่เพียงตัดฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น
  การจัดการแข่งขันยังเป็นการกระตุ้นความตื่นตัวในวงการมีดในเมืองไทย อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทั้งบุคลากร ความรู้ และการประกอบอาชีพการทำมีดในเมืองไทย ให้มีศักยภาพก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ อันจะประโยชน์เหล่านี้แก่ผู้บริโภคทั้งปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย ท่ามกลางการติดตามและเฝ้ามองจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศ และองค์กรมีดต่างประเทศที่จัดการแข่งขันเป็นประจำ อันจะยกระดับช่างมีด และการแข่งขัน ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ในอนาคต

  กติกาการแข่งขัน

  คุณสมบัติของตัวมีด
  1. ขนาดของมีด
  1.1 ใบมีดจะต้องมีดขนาดยาวไม่เกิน 10 นิ้ว วัดจากด้ามด้านที่ติดกับใบมีดจนสุดปลายของใบมีด
  1.2 ความยาวตัวมีดทั้งหมดต้องไม่เกิน 15 นิ้ว วัดจากท้ายด้ามไปจนสุดปลายของใบมีด
  1.3 จุดที่กว้างที่สุดของใบมีด จะต้องไม่เกิน 2 นิ้ว
  1.4 ไม่จำกัดความหนาของใบมีดและความหนาของด้าม
  2. จากจุดตัดที่ลาดลงมาจากคอใบมีด (recasso) ยาวไปจนถึงปลายใบมีด จะต้องเป็นระนาบเดียว ไม่เว้าหรือนูน
  3. การทำคมหลอก หรือ การปาดสันบนยาวตามสันมีดเพื่อลดน้ำหนัก สามารถทำได้
  4. การถ่วงน้ำหนักใดๆบนใบมีดที่ไม่ใช่บริเวณด้ามไม่สามารถทำได้
  5. จะต้องไม่มีรูหรือหลุมใดใดในส่วนที่เป็นใบมีด ยกเว้นในมีดแบบอินทีกรัล ที่วัดจากจุดที่ลาดลงเป็นใบมีด อนุญาตให้มีรูร้อยเชือกบนคอมีดบริเวณที่เป็นคอมีดก่อนถึงจุดที่ลาดลงเป็นใบมีดนั้นได้ ซึ่งจะอยู่บนการ์ดมีดแบบอินทีกรัล
  6. ด้ามจับจะต้องมีหมุดหรือท่อโลหะ 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย ที่เจาะทะลุวัสดุด้ามพร้อมกับกั่นมีด
  7. มีดที่เข้าแข่งขันจะต้องมีรูร้อยเชือกคล้องข้อมือ เชือกที่ใช้ต้องแข็งแรงพอ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีความปลอดภัยพอที่จะใช้เข้าแข่งขันหรือไม่
  8. ควรเจาะรูร้อยเชือกพันข้อมือด้านหน้าในส่วนของด้าม (Osborne Safety Lanyard) (ข้อแนะนำ)
  9. มีดที่เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในซองที่แข็งแรงและปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามแข่งขัน
  10. มีดที่เข้าแข่งขันควรจะเป็นประเภทที่มีด้ามเป็นด้ามประกับกั่นเต็ม แก้มกั่นเต็มจะเรียวไปหาท้ายด้ามหรือไม่ก็ได้ หากเป็นด้ามกั่นซ่อน จะต้องมั่นใจว่ามันแข็งแรงพอที่จะไม่หักระหว่างการแข่งขันและควรทำให้กั่นอ่อนกว่าความแข็งของส่วนคมมีดเพื่อลดการหักของกั่น สำหรับมีดที่ชุบแข็งได้ด้วยอากาศ (Air Hardening) ควรจะมีขนาดกั่นที่ใหญ่และแข็งแรง
  11. จะต้องไม่มีส่วนของกระบังมือหรือด้ามเลยเข้าใบในใบมีดเลยเข้าไปในบริเวณใบมีดที่เป็นส่วนของคมมีด
  12. มีดที่เข้าทำการแข่งขัน ควรจะทดสอบด้วยตัวเองก่อนนำมีดเข้าสู่การแข่งขัน
  13. อนุญาตให้ใช้มีดโปรดักชั่นเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ได้ โดยต้องมีลักษณะและข้อจำกัดดังที่กล่าวมา
  14. มีดทุกเล่มจะต้องมีซองหรือฝักที่แน่นหนาแข็งแรง ไม่อนุญาตให้ใช้ซองแบบซิป ซองแบบกระดาษแข็ง หรือ พลาสติคบอร์ด
  15. มีดทุกเล่มที่เข้าทำการแข่งขันจะต้องตรวจโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นมีดที่ใช้ในการแข่งขันได้หรือไม่ และการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
  I'm Glad You Came.
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 2. #2  
  ประเภทของการแข่งขันและการนับคะแนน


  16. ตัดไม้สนก่อสร้างที่วางนอน ขนาด 1.5*4.5 นิ้ว คะแนนที่ได้จะนับจาก 30 แล้วลบด้วยเวลาเป็นวินาทีที่ใช้ในการตัดไม้
  17. เชือกมนิลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 10 คะแนน
  18. ตัดหลอดกาแฟมีข้อพับ 2 หลอด โดยตัดเหนือข้อพับ และผ่าหลอดกาแฟไม่มีข้อพับยาวตลอดแนวอีก 1 หลอด หลอดละ 5 คะแนน
  19. ตัดท่อกระดาษหนาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วสูง 1 ฟุต ที่ตั้งอยู่ให้ขาดมากที่สุด นับ จำนวนครั้งที่ตัดครั้งละ 1 คะแนน
  20. ผ่าลูกเทนนิสและลูกกอล์ฟบนไม้รองที่ไหลออกมาจากท่ออย่างละ 2 ลูก ลูกละ 5 คะแนน
  21. ตัดกระป๋องน้ำอัดลมที่วางซ้อนกัน 2 ชั้น ( 2 ซ้อน 1) ให้ขาดออกจากกัน หากไม่ล้ม ได้กระป๋องละ 5 คะแนน
  22. ตัดขวดน้ำขนาด 600 มล.ใส่น้ำเต็ม 3 ขวด 15 คะแนน หากตัดขาดไม่หมดทั้งสามขวด ไม่มีคะแนน
  23. ตัดแผ่นกระดาษ 70 grams ที่แขวนลอย ให้ขาดจากกันด้วยคมมีด 5 คะแนน
  24. สับไม้สนกลึงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ให้ขาดออกจากกันตามสีที่กำหนด สีดำตรงกลาง 10 คะแนน สีแดง 5 คะแนน นอกแถบสีไม่มีคะแนน หากตัดถูกแถบสีสองสีให้นับสีที่น้อยกว่า
  25. ไม้สนก่อสร้างที่วางนอน ขนาด 1.5*4.5 นิ้ว คะแนนที่ได้จะนับจาก 30 แล้วลบด้วยเวลาเป็นวินาทีที่ใช้ในการตัดไม้
  26. คะแนนเวลารวมที่ใช้แข่งขัน เท่ากับ 200 ลบด้วยเวลาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด นับตั้งแต่กรรมการสนามให้สัณญาณเริ่มการแข่งขัน จนจบ นับเป็นวินาที
  27. หากผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เวลารวมที่ดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะ
  28. หากยังมีคะแนนเท่ากันตามข้อ 26 ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันทำการแข่งขันจากข้อ 15 ถึงข้อ 24 แข่งขันทีละข้อตามลำดับเพื่อหาผู้ชนะ ผู้ที่ชนะคู่ต่อสู้ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้จะต้องจับสลากเพื่อกำหนดลำดับก่อนหลังของผู้เข้าแข่งขันในทุกข้อ
  29. ในแต่ละด่านของการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้างต้น


  การตัดคะแนนและการถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน

  30. ระหว่างการแข่งขันหากเชือกรัดข้อมือขาด ต้องเปลี่ยนใหม่ จะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน หากไม่สามารถหามาเปลี่ยนได้ จะถูกให้ออกจากการแข่งขันทันที
  31. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน คมมีดมีการร่อย หรือบิดตัว จะถูกตัดคะแนนกรณีละ 10 คะแนน
  32. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน สภาพของด้ามมีดต้องสมบูรณ์หากมีการปริ อ้า ร้าว จะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน
  33. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน หากใบมีดเสียหาย บิ่นแหว่ง หัก ร้าว ด้ามมีดแตกหักชัดเจน หรือหลุดออกจากกันเป็นชิ้น จะถูกปรับให้แพ้โดยไม่ต้องนับคะแนน
  34. หากมีดมีความเสียหายตามข้อ 31 และตรวจพบระหว่างการแข่งขัน ต้องออกจากการแข่งขันทันที และไม่มีการนับคะแนน โดยกรรมการตัดสินสามารถหยุดการแข่งขันและขอตรวจสอบได้ โดยเวลารวมที่ใช้แข่งขันจะหยุดในช่วงที่มีการตรวจสอบ
  35. หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อ 40,41 และ 42 ในระหว่างการแข่งขัน จะถูกปรับกรณีละ 10 คะแนน
  36. หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อ 43 ในระหว่างการแข่งขัน จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที และไม่มีการนับคะแนน
  37. หากผู้เข้าแข่งขัน ประสปอุบัตเหตุบาดเจ็บภายนอกที่เกิดจากคมมีด จะถูกให้ออกจากการแข่งขันทันที ผู้ใดมีการบาดเจ็บจากสภาพร่างกาย หรือ ร่างกายไร้สมรรถภาพ กรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ดำเนินการแข่งขันต่อได้หรือไม่หรือผู้เข้าแข่งขันสามารถร้องขอเพื่อออกจากการแข่งขันได้ และไม่มีการนับคะแนน
  I'm Glad You Came.
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 3. #3  
  ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

  38. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกำหนด
  39. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่ตัวมิดชิดและใส่ร้องเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
  40. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา หรือมีสภาพของการมึนเมา ในระหว่างการแข่งขัน
  41. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีและสวมแว่นป้องกันดวงตาตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามการแข่งขัน และหมายความถึงแว่นสายตาด้วย
  42. มีดของผู้เข้าแข่งขันทุกเล่มต้องมีและเก็บอยู่ในซองหรือฝักที่แข็งแรง และปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขัน ไม่อนุญาติให้ใช้ซองแบบซิบ และมีดทั้งหมดจะต้องวางในสถานที่ที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจัดไว้ให้ จนกว่าจะถึงกำหนดการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันคนนั้น ยกเว้นมีดเล่มเดียวที่กำลังใช้ทำการแข่งขันเท่านั้นที่จะออกจากซองหรือฝักได้ และมีดจะต้องถูกวางในที่ที่กรรมการจัดการแข่งขันฯ จัดไว้ให้เท่านั้น
  43. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่วิ่งในระหว่างที่ทำการแข่งขัน และต้องให้เท้าใดเท้าหนึ่งติดพื้นขณะที่ทำการแข่งขัน (ห้ามกระโดดระหว่างการตัดฟัน)
  44. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่แสดงอาการที่เป็นอันตรายหรือคุกคามต่อ ผู้ชม กรรมการตัดสิน หรือผู้เข้าแข่งขันด้วยกันเอง
  45. หากผู้เข้าแข่งขัดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย กรรมการจัดการแข่งขันฯ จะไม่อนุญาติให้ลงทำการแข่งขัน ยกเว้นข้อ 42

  สิ่งที่จะได้รับจากการจัดการแข่งขัน

  1. เกิดการตื่นตัวในวงการมีดเมืองไทย ผู้คนหันมาสนใจในมีดมากขึ้นและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในทุกๆด้าน จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป
  2. เกิดการทดสอบ ทดลอง เพื่อให้ได้มีดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานแต่ละประเภท
  3. เกิดการค้นคว้าและศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบการทำมีดมากขึ้น เช่น เรื่องโลหะวิทยา เรื่องคุณสมบัติเชิงกล เรื่ององค์ประกอบของมีด เป็นต้น
  4. ช่างทำมีดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาหาความรู้ร่วมกัน อันจะทำให้มีการพัฒนางานที่ทำอยู่ดั้งเดิม ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ
  5. เกิดการยอมรับระหว่างช่างทำมีด องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมีด ทั้งภายในและภายต่างประเทศ
  6. เกิดอาชีพและการสร้างงาน จากผลการพัฒนาการทำมีดดังกล่าว
  7. ช่างทำมีดสามารถใช้ประสปการณ์จากการแข่งขัน ไปพัฒนาการทำมีดของตัวเองได้

  by Pum Rakwana
  I'm Glad You Came.
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 4. #4  
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 5. #5  
  1.4 ไม่จำกัดความหนาของใบมีดและความหนาของด้าม


  ......กฏิกา ไม่ได้จำกัดน้ำหนัก(เหมือนนักมวย)ของมีดพร้อมด้ามด้วยใช่ไม๊ ครับ???..
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 6. #6  
  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Tron Hunter อ่านข้อความ
  1.4 ไม่จำกัดความหนาของใบมีดและความหนาของด้าม


  ......กฏิกา ไม่ได้จำกัดน้ำหนัก(เหมือนนักมวย)ของมีดพร้อมด้ามด้วยใช่ไม๊ ครับ???..
  ใช่ครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 7. #7  
  ท่านที่ไม่ใช่ช่างทำมีดสามารถลงร่วมแข่งขันได้นะครับ โดยหามีดหรือสั่ง่ทำมีดจากช่างมีดที่ท่านชื่นชอบให้อยู่ในกติกามาร่วมคัตติ้ง
  ผมเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์แน่อน
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 8. #8  
  .... กระทู้นี้ น่าจะต้องปักหมุด นะครับ..
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 9. #9  
  อาจจะดูยาวหน่อยนะครับ แต่ทนๆอ่านๆกันหน่อยนะจ๊ะ
  I'm Glad You Came.
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

 10. #10  
  เยอะมาก อ่านแล้วมาววววเลย
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม  
   

กฎการส่งข้อความ
 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is ใช้ได้
 • Smilies are ใช้ได้
 • [IMG] code is ใช้ได้
 • [VIDEO] code is ใช้ได้
 • HTML code is ใช้ได้